Primăria Dămuc

Consiliul Local

Dezvoltare

Informatii de interes public

Legaturi utile

Video

Inchide

Trimite unui prieten

Resurse Umane

Exportă PDF - Resurse Umane Tipărește pagina - Resurse Umane Trimite unui prieten - Resurse Umane

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
P R I M Ă R I A C O M U N E I D Ă M U C
Telefon: 0233256270; 0233256296 / fax: 0233256296
E-mail: primaria@comunadamuc.ro
Web: http//www.comunadamuc.ro


ERATĂ
BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici
de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Dămuc,
jud. Neamţ organizat în data de 18.02.2021


Având în vedere eroarea materială produsă la publicarea Bibliografiei pentru pentru examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Dămuc jud. Neamţ organizat în data de 18.02.2021pentru postul de Consilier superior în cadrul Compartimentului de Resurse umane vă comunicăm faptul că aceasta a fost completată, conform art. 22 alin 3 din HOTĂRÂRE Nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu următoarele acte normative:
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ (Partea I - Dispoziții generale; Partea III.- Administraţia publică locală: Titlul I, Titlul IV, Titlul V- Cap.I, Cap.IV, Cap.VIII; Partea VI.- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice Titlul I, Titlul IICap.I, Cap.II, Cap.V, Cap.VIII; Partea VII Răspunderea administrativă);

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Primar,              Secretar general
Voaideș Ioan          Mihai Țepeș

 

 

 

 

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 478 coroborat cu art. 618 alin 22, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale art. 38 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Primăria comunei Dămuc

Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dămuc, după cum urmează:
Compartiment Resurse umane
Consilier , clasa I, din grad profesional principal în grad profesional superior - 1 post

Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Dămuc, constând în următoarele probe:
proba scrisă - care se va susţine în data de 18 februarie 2021, ora 900 şi
interviul - programat pentru data de 22 februarie 2021, ora 1000.
Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, la Registratura Primăriei comunei Dămuc.
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
- adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008

Condiţii de participare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani ;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
BIBLIOGRAFIE şi TEMATICĂ
pentru examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici
de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Dămuc,
jud. Neamţ

Bibliografie :
1. Constituția României;
2. OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ - Partea a VI - a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice;
3. Legea 53/ 2003 privind Codul muncii;
4. Hotărârea 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

 


Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.