Primăria Dămuc

Consiliul Local

Dezvoltare

Informatii de interes public

Legaturi utile

Video

Inchide

Trimite unui prieten

Protectia Datelor cu Caracter Personal

Exportă PDF - Protectia Datelor cu Caracter Personal Tipărește pagina - Protectia Datelor cu Caracter Personal Trimite unui prieten - Protectia Datelor cu Caracter Personal

 


INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă aducem la cunoștință faptul că UAT Comuna Dămuc colectează și procesează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal
Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Primăria Comunei Dămuc prelucrează în mod legal datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate înregistrării și are obligația de a le administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.
Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii publice în următoarele domenii: impozite și taxe locale, taxe speciale, executare silită, colectarea creanțelor bugetare, urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, fond funciar, registrul agricol, servicii de administrare a domeniului public și privat al comunei, achiziții publice, resurse umane, servicii și prestații sociale, autoritate tutelară, spațiu locativ, servicii de utilitate publică, servicii juridice, emiterea de autorizații/certificate/avize/acorduri/ adeverințe, evidență electorală, accesul la informațiile de interes public, situații de urgență, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, apărarea proprietății publice și private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, menținerea ordinii publice, constatarea și sancționarea contravențiilor, sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței publice.
Sunteți obligați să furnizați datele, acestea fiind necesare în scopurile specificate mai sus. Refuzul dvs. determină imposibilitatea acordării/furnizării serviciului solicitat si dispunerea masurilor legale necesare identificării acestor date.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și sunt comunicate numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Primăria comunei Dămuc, str. Principală, nr. 611, tel: (+04)0233256270 , fax:(04)0233256296.
e-mail:primariadamuc@yahoo.com, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, securitatea socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are caracter obligatoriu. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Ce inseamna prelucrarea datelor?
Conform Regulamentului UE 2016/679, prin "prelucrarea de date" se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
ln calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Primăria Comunei Dămuc va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucram?
Date de identiticare: nume si prenume, CNP, serie si numar act de identitate / pasaport, data nasterii, cetatenia, semnatura;
Date de contact: adresa de domiciliu, adresa de resedinta, adresa de e-mail, telefon.
Date privind locul de munca
Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor oferite dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de Primaria Comunei Dămuc.
Datele cu caracter personal pot fi obtinute direct de la dumneavoastra, de la terti (imputerniciti) sau prin interogarea de baze de date, in conditiile legii (de exemplu baza de date a Directiei Pentru Evidenta Persoanelor, Directia Regim Permise de Conducere si lnmatriculare a Vehiculelor, A.N.A.F.)
In ce scopuri prelucram datele personale?
Comuna Dămuc prelucrează date cu caracter personal numai în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate specificului activității sale - administrație publică, respectiv, furnizarea de servicii publice în următoarele domenii: taxe și impozite locale, taxe speciale, executare silită, colectarea creanțelor bugetare, urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, fond funciar, registru agricol, servicii de administrare a domeniului public și privat al comunei, achiziții publice, servicii și prestații sociale, spațiu locativ, servicii de utilitate publică, emiterea de autorizații / certificate / avize / acorduri / adeverințe, evidență electorală, întocmire/eliberare acte de stare civilă, accesul la informații de interes public, situații de urgență, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, apărarea proprietății publice și private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, resurse umane, etc.

Temeiuri legale pe care se bazează prelucrarea datelor cu caracter personal
Comuna Dămuc are în vedere ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se realizeze doar atunci când este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:
 Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorițății publice;
 Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale;
 Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;:
 Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?
Organul fiscal poate transmite informatiile pe care le detine:
 autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
 autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate, in baza unor instrumente juridice internationale semnate de Romania si care cuprind prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si/sau recuperarea creantelor fiscale;
 autoritatilor judiciare competente, potrivit Iegii;
 oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/platitorului despre care au fost solicitate informatii;
 in alte cazuri prevazute expres de lege.
Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?
Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.
Gasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora;
Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu Primaria Comunei Dămuc.
Dreptul la rectiticare: dreptul de a obtine din partea Primariei Comunei Dămuc , fara intarzieri nejustificate, rectiticarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.
Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Primariei Comunei Dămuc, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fl exercitat atunci cand se aplica unul din urnatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergedi datelor, atunci cand Primaria Comunei Dămuc nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea, sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Primariei Comunei Dămuc prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita Primariei Comunei Dămuc transmiterea datelelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de directia noastra.
Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Primaria Comunei Dămuc in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita Primariei Comunei Dămuc de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa.
Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).
Dreptul de a va adresa justitiei.
Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre Primaria Comunei Dămuc ?
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada in care sunteti contribuabil al Primariei Comunei Dămuc precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de exemplu dispozitii legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).